-

Na podstawie oględzin uszkodzo- nego mienia oraz udostępnionej dokumentacji sporządzamy ekspertyzę przedmiotu kontroli. Wiemy, ze podstawowym życze- niem klienta poza obiektywizmem i profesjonalizmem jest szybka analiza rozmiaru szkody. Wychodząc naprzeciw oczekiwa- niom klienta w ciągu dwóch dni przedstawiamy wstępne koszty szacunkowe. W dalszej działal- ności informujemy naszych zlece- niodawców w ekspertyzie szczegółowej o realnej wycenie poniesionej straty.
Realizujemy także stale kontrole
i odbiory towarów w przewozie CARGO. Funkcjonujemy w syste- mie logistycznym, co pozwala nam na rozszerzenie oferty, doskonalenie metod pracy jak również na skuteczność, dyna- mizm i optymalizacje rezultatów ku satysfakcji klientów.

  -