-

Specjalizujemy sie w sporzą- dzaniu przedmiarów i koszto- rysów budowlanych obejmujących architekturę i konstrukcje. Opracowujemy także kosztorysy w branży elektrycznej i teletech- nicznej. Kalkulacje sporządzamy na podstawie dokumentacji
w oparciu o polskie normy przy wykorzystaniu katalogów wydaw- nictwa SEKOCENBUD w progra- mach NORMA PRO oraz KOBRA. Do sukcesów firmy Polcert zaliczyć można współ- pracę w realizacji takich projektów jak BUW Warszawa, SN Warszawa, Opera Białystok, BUW Wrocław oraz liczne budynki, kwartały i osiedla mieszkalne.

 
  -